MÜHARİBƏ VƏ POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNÜN ORTAQ ETİK DƏYƏRLƏRİ

İradə Zərqan | iradazargana@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Cəmiyyət və din
UOT UOT 2.14
XÜLASƏ

Məqalədə müharibə və postmüharibə dövründə cəmiyyətdə baş verən fərqli situasiyaların
fəlsəfi təhlili kontekstində şəxsiyyəti xarakterizə edən əsas əxlaqi-etik parametrlər müəyyən olunur.
Müharibə qəhrəmanlıqları və arxa cəbhə vətənpərvərlik nümunələrində başlıca hərəkətverici qüvvələr
izlənilir, şəxsiyyətləri xarakterizə edən yüksək mənəvi keyfiyyətlərin mənbələri və örnəklərinə toxunulur.
Vicdan, məsuliyyət, inam, sədaqət, vətənpərvərlik və cəsarət anlayışlarının istər müharibə, istərsə də
postmüharibə dövrü şəxsiyyətlərinin ortaq əxlaqi-etik keyfiyyətləri, ali məqsədə və ictimai hədəflərə
çatmaqda əsas meyarları olduğu qeyd edilir

ƏDƏBİYYAT

İbrahimov Mübariz Ağakərim oğlu / http://anl.az/el/emb/MILLI_QEHREMANLAR/
qehremanlarimiz/Ibrahimov_Mubariz.pdf 15.10.23
2. Mübariz İbrahimovun son məktubu / https://kayzen.az/blog/Ramil/18217/m%C3%BCbarizibrahimovun-
son-m%C9%99ktubu.html 25.04.2015
3. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev). Bakı:
“Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2020, 616 s.
4. Qurbanova Naibə. Bayrağı düşmənə verməyən oğlan – Natiq Qasımov / https://modern.az/
reportaj/88824/bayrai-dusmene-vermeyen-olan-natiq-qasimov/ 09.11.2019
5. За что можно осудить Армению в связи с пленением Натига Гасымова? / https://factchecking.
az/ru/news/view/1814/za-chto-mozhno-osudit-armeniyu-v-svyazi-s-pleneniem-natiga-gasymova
6. Polad Həşimov: əfsanəyə dönən general / https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/338 20.03.2024
7. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid
ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə
olunması və ondan istifadə qaydası. 08 dekabr 2020. https://president.az/az/articles/view/48583
8. Sosial sahibkarlıq mənəvi dəyərdir. Elmi redaktor: Yeganə Mirzəyeva. Bakı: 2020, 128 s.
9. Uludağ Süleyman. Takva. TDV İslam Ansiklopedisi. Cild 39. İstanbul: 2010, s. 485-486

SHARED ETHICAL VALUES OF THE WAR AND POST-WAR PERIOD

Irada Zargan | iradazargana@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Society and religion
UOT UOT 2.14
SUMMARY

In the article, the main moral-ethical parameters characterizing the personality are
defined in the context of the philosophical analysis of different situations occurring in the society during
the war and post-war period. In examples of war heroism and rear-front patriotism, the main driving
forces are traced, the sources and examples of high moral qualities characterizing personalities are
touched upon. It is noted that the concepts of conscience and responsibility, trust and loyalty, patriotism
and courage are the common moral and ethical qualities of the personalities of the war and post-war
period, and the main criteria for achieving superior purpose and social goals

REFERENCE LIST

İbrahimov Mübariz Ağakərim oğlu / http://anl.az/el/emb/MILLI_QEHREMANLAR/
qehremanlarimiz/Ibrahimov_Mubariz.pdf 15.10.23
2. Mübariz İbrahimovun son məktubu / https://kayzen.az/blog/Ramil/18217/m%C3%BCbarizibrahimovun-
son-m%C9%99ktubu.html 25.04.2015
3. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev). Bakı:
“Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2020, 616 s.
4. Qurbanova Naibə. Bayrağı düşmənə verməyən oğlan – Natiq Qasımov / https://modern.az/
reportaj/88824/bayrai-dusmene-vermeyen-olan-natiq-qasimov/ 09.11.2019
5. За что можно осудить Армению в связи с пленением Натига Гасымова? / https://factchecking.
az/ru/news/view/1814/za-chto-mozhno-osudit-armeniyu-v-svyazi-s-pleneniem-natiga-gasymova
6. Polad Həşimov: əfsanəyə dönən general / https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/338 20.03.2024
7. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid
ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə
olunması və ondan istifadə qaydası. 08 dekabr 2020. https://president.az/az/articles/view/48583
8. Sosial sahibkarlıq mənəvi dəyərdir. Elmi redaktor: Yeganə Mirzəyeva. Bakı: 2020, 128 s.
9. Uludağ Süleyman. Takva. TDV İslam Ansiklopedisi. Cild 39. İstanbul: 2010, s. 485-486

ОБЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Ирада Зарган | iradazargana@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Общество и религия
UOT UOT 2.14
РЕЗЮМЕ

В статье определяются основные морально-этические параметры,
характеризующие личность, в контексте философского анализа различных ситуаций,
происходящих в обществе в военный и послевоенный период. На примерах военного героизма и
тылового патриотизма прослеживаются основные движущие силы, затрагиваются источники
и примеры высоких моральных качеств, характеризующих личности. Отмечается, что понятия
совести и ответственности, доверия и верности, патриотизма и мужества являются общими
морально-этическими качествами личностей военного и послевоенного периода, основными
критериями достижения высшей цели и социальных задач

ЛИТЕРАТУРА

İbrahimov Mübariz Ağakərim oğlu / http://anl.az/el/emb/MILLI_QEHREMANLAR/
qehremanlarimiz/Ibrahimov_Mubariz.pdf 15.10.23
2. Mübariz İbrahimovun son məktubu / https://kayzen.az/blog/Ramil/18217/m%C3%BCbarizibrahimovun-
son-m%C9%99ktubu.html 25.04.2015
3. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev). Bakı:
“Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2020, 616 s.
4. Qurbanova Naibə. Bayrağı düşmənə verməyən oğlan – Natiq Qasımov / https://modern.az/
reportaj/88824/bayrai-dusmene-vermeyen-olan-natiq-qasimov/ 09.11.2019
5. За что можно осудить Армению в связи с пленением Натига Гасымова? / https://factchecking.
az/ru/news/view/1814/za-chto-mozhno-osudit-armeniyu-v-svyazi-s-pleneniem-natiga-gasymova
6. Polad Həşimov: əfsanəyə dönən general / https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/338 20.03.2024
7. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid
ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) vəsaitinin formalaşdırılması, idarə
olunması və ondan istifadə qaydası. 08 dekabr 2020. https://president.az/az/articles/view/48583
8. Sosial sahibkarlıq mənəvi dəyərdir. Elmi redaktor: Yeganə Mirzəyeva. Bakı: 2020, 128 s.
9. Uludağ Süleyman. Takva. TDV İslam Ansiklopedisi. Cild 39. İstanbul: 2010, s. 485-486

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az