QAFQAZ İSLAM ORDUSUNUN QARABAĞ HƏRƏKATININ TARİXŞÜNASLIĞI

Ləman Eyvazova | eyvazli.leman93@gmail.com

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı, Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin doktorantı
Tarixə pəncərə
UOT UOT 94(479.24)
XÜLASƏ

Məqalədə Vətən və Türkiyə tarixşünaslığı əsasında Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və istiqlalı uğrunda mübarizəsinin son mərhələsi olan Qarabağ hərəkatının tarixşünaslığı
araşdırılmışdır. Mövzunun öyrənilmə səviyyəsinə, Vətən və Türkiyə tarixşünaslığının müqayisəli təhlili
aparılaraq tədqiqatlarda hansı məsələlərin önə çəkilməsinə, fərqli məqamların nələr olduğuna nəzər
salınmış, mövzunun araşdırılmasının əhəmiyyəti və aktuallığı vurğulanmışdır. Həmçinin, araşdırmada
Qafqaz İslam Ordusunun Qarabağ hərəkatını başlatma səbəbləri, Osmanlı ordusunun bu hərəkatı tam
olaraq başa çatdırımamasını şərtləndirən amillər və tarixşünaslıqda bu məsələlərə münasibət diqqətə
çatdırılmışdır

ƏDƏBİYYAT

1. Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. Bakı: “Hərb”, 1999.
2. Aşırlı A. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Bakı: “Nurlan”, 2007, 123 s.
3. Aşırlı A. “Azərbaycan”ın Xəlil İbrahimi / https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1822.htm
4. İbrahim X. İstiqlal yazıları. Bakı: “MM-S” nəşriyyatı, 2022, 204 s.
5. Ziyadxan A. Qələmin uçuşu. Bakı: “Çapar”, 2020, 209 s.
6. Görüryılmaz M. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918). Bakı: “Qismət”, 2009, 419 s.
7. Yücel N. Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı.
Bakı: “Qafqaz Universiteti”, 1999, 195 s.
8. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin
siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı: “Bakı Universiteti”, 1998, 385 s.
9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, iki cilddə, II cild. Bakı: 2005, 479 s

HISTORY OF THE KARABAKH MOVEMENT OF THE CAUCASIAN ISLAMIC ARMY

Laman Eyvazova | eyvazli.leman93@gmail.com

Employee of the State Committee on Religious Associations. Doctoral student of the Faculty of History in Baku State University
Window into History
UOT UOT 94(479.24)
SUMMARY

Based on the historiography of the Homeland and Turkey, the historiography of the
Karabakh movement, which was the last stage of the struggle of the Caucasian Islamic Army for the
territorial integrity and independence of Azerbaijan, is examined in the article. The level of study of
the topic, the issues covered in studies conducted through comparative analysis of the historigraphy of
the Homeland and Turkey, various points are noted, as well as importance and relevance of the topic is
emphasized. The study also highlightes the reasons for the deployment of the Karabakh movement by
the Caucasian Islamic Army, the factors that prompted the Ottoman army not to complete this movement
and the attitude of historiography to these issues

REFERENCE LIST

1. Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. Bakı: “Hərb”, 1999.
2. Aşırlı A. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Bakı: “Nurlan”, 2007, 123 s.
3. Aşırlı A. “Azərbaycan”ın Xəlil İbrahimi / https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1822.htm
4. İbrahim X. İstiqlal yazıları. Bakı: “MM-S” nəşriyyatı, 2022, 204 s.
5. Ziyadxan A. Qələmin uçuşu. Bakı: “Çapar”, 2020, 209 s.
6. Görüryılmaz M. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918). Bakı: “Qismət”, 2009, 419 s.
7. Yücel N. Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı.
Bakı: “Qafqaz Universiteti”, 1999, 195 s.
8. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin
siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı: “Bakı Universiteti”, 1998, 385 s.
9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, iki cilddə, II cild. Bakı: 2005, 479 s

ИСТОРИЯ КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АРМИИ

Ламан Эйвазова | eyvazli.leman93@gmail.com

Сотрудник Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, докторант исторического факультета Бакинского государственного университета
Окно в историю
UOT UOT 94(479.24)
РЕЗЮМЕ

На основе историографии Родины и Турции в статье рассмотрена историография
Карабахского движения, которое явилось последним этапом борьбы Кавказской Исламской
Армии за территориальную целостность и независимость Азербайджана. Отмечены уровень
изученности темы, освещенные вопросы в исследованиях, проведенных путем сравнительного
анализа историографии Родины и Турции, различные моменты, а также подчеркнута
важность и актуальность темы. Также в исследовании были освещены причины развертывания
Карабахского движения Кавказской исламской армией, факторы, побудившие османскую армию
не завершить это движение и отношение историографии к этим вопросам

ЛИТЕРАТУРА

1. Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. Bakı: “Hərb”, 1999.
2. Aşırlı A. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Bakı: “Nurlan”, 2007, 123 s.
3. Aşırlı A. “Azərbaycan”ın Xəlil İbrahimi / https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2018_1822.htm
4. İbrahim X. İstiqlal yazıları. Bakı: “MM-S” nəşriyyatı, 2022, 204 s.
5. Ziyadxan A. Qələmin uçuşu. Bakı: “Çapar”, 2020, 209 s.
6. Görüryılmaz M. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918). Bakı: “Qismət”, 2009, 419 s.
7. Yücel N. Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı.
Bakı: “Qafqaz Universiteti”, 1999, 195 s.
8. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin
siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı: “Bakı Universiteti”, 1998, 385 s.
9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, iki cilddə, II cild. Bakı: 2005, 479 s

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az