İRƏVAN XANLIĞININ BAYRAQ RƏMZLƏRİ

Fəridə Mir-Bağırzadə | farida_m_b@mail.ru

Доцент по эстетике, доктор философии по искусствоведению, ведущий научный сотрудник отдела «Изобразительные, декоративно-прикладные искусства и геральдика» Института Архитектуры и Искусства НАНА
Tarixə pəncərə
UOT UOT 7.072
XÜLASƏ

Məqalədə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin bayraq kolleksiyasında saxlanılan İrəvan
xanlığının bayraq rəmzləri tədqiq edilib. Eyni zamanda, bayraqlar üzərində Azərbaycan xalqının,
dövlətin, şir və günəş təsvirlərinin simvolları araşdırılıb. Qeyd edilib ki, heraldikadakı rəngli aslanın dişli
və caynaqlı təsvir olunması “silahlı” və güclü olmaq mənasını verir. Bayrağın kartuşlar içərisində ərəbcə
qızılı yazılar var və qələbəyə ümidlə istiqamətlənib. Bayrağın rənglərinin rəmzləri və yerləşdirilməsi,
həmçinin əsas məzmunu xalqın Allahdan kömək istəyişini ifadə edir

ƏDƏBİYYAT

1. История военного дела в Азербайджане (на азербайджанском языке), I том (М.Сулейманов,
С.Ахмедов, Ю.Агаев, С. Мамедов). Баку: 2006, 520 стр.
2. Азербайджанские знамена (на азербайджанском языке, коллекция Музея истории
Азербайджана) (Н.Велиханлы, З.Дулаева, С.Ахмедов, Р.Сафарова). Баку: 2005, стр. 28, 85.
3. Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство // Труды ГЭ. Культура и искусство
народов Востока. Л.: 1960, т. X, 89-97 стр.
4. Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812-1813 годах, ч. 1-2. М.: 1826, 316 стр.
5. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского (изд. 2). М.: Наука, 1990, 727 стр.
6. Овузу X. Символы Египта. М.-СПб.: «ДИЛЯ», 2006, 287 стр.
7. Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика. М.: Международные отношения,
1989, 300 стр.
8. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: ЛОКИД-МИФ, 2000, 461 стр

FLAG SYMBOLS OF IRAVAN KHANATE

Farida Mir-Bagirzadeh | farida_m_b@mail.ru

Доцент по эстетике, доктор философии по искусствоведению, ведущий научный сотрудник отдела «Изобразительные, декоративно-прикладные искусства и геральдика» Института Архитектуры и Искусства НАНА
Window into History
UOT UOT 7.072
SUMMARY

In the article, the author studied the flag symbols of the Iravan khanate, stored in the flag collection of the National Museum of History of Azerbaijan. During the research, he studied the
symbols of the Azerbaijani people, state, lion and sun on the flags. It was noted that the image of a colorful
lion with teeth and claws in heraldry means to be “armed” and strong. The flag has Arabic gold
inscriptions inside the cartouches and is oriented with the hope of victory. The symbols and placement
of the colors of the flag, as well as the main content express people’s request to God for help

REFERENCE LIST

1. История военного дела в Азербайджане (на азербайджанском языке), I том (М.Сулейманов,
С.Ахмедов, Ю.Агаев, С. Мамедов). Баку: 2006, 520 стр.
2. Азербайджанские знамена (на азербайджанском языке, коллекция Музея истории
Азербайджана) (Н.Велиханлы, З.Дулаева, С.Ахмедов, Р.Сафарова). Баку: 2005, стр. 28, 85.
3. Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство // Труды ГЭ. Культура и искусство
народов Востока. Л.: 1960, т. X, 89-97 стр.
4. Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812-1813 годах, ч. 1-2. М.: 1826, 316 стр.
5. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского (изд. 2). М.: Наука, 1990, 727 стр.
6. Овузу X. Символы Египта. М.-СПб.: «ДИЛЯ», 2006, 287 стр.
7. Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика. М.: Международные отношения,
1989, 300 стр.
8. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: ЛОКИД-МИФ, 2000, 461 стр

ФЛАГОВЫЕ СИМВОЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

Фарида МИР-БАГИРЗАДЕ | farida_m_b@mail.ru

Доцент по эстетике, доктор философии по искусствоведению, ведущий научный сотрудник отдела «Изобразительные, декоративно-прикладные искусства и геральдика» Института Архитектуры и Искусства НАНА
Окно в историю
UOT UOT 7.072
РЕЗЮМЕ

В статье изучены флаговые символы Иреванского ханства, хранящиеся
в коллекции флагов Национального музея истории Азербайджана. Кроме того, были также
рассмотрены символы азербайджанского народа, государства, изображения льва и солнца на
флагах. Было отмечено, что изображение красочного льва с зубами и когтями в геральдике
означает быть «вооруженным» и сильным.
Флаг имеет внутри картушей арабские золотые надписи и ориентирован с надеждой
на победу. Символика и размещение цветов флага, а также основное содержание выражают
просьбу народа к Богу о помощи

ЛИТЕРАТУРА

1. История военного дела в Азербайджане (на азербайджанском языке), I том (М.Сулейманов,
С.Ахмедов, Ю.Агаев, С. Мамедов). Баку: 2006, 520 стр.
2. Азербайджанские знамена (на азербайджанском языке, коллекция Музея истории
Азербайджана) (Н.Велиханлы, З.Дулаева, С.Ахмедов, Р.Сафарова). Баку: 2005, стр. 28, 85.
3. Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство // Труды ГЭ. Культура и искусство
народов Востока. Л.: 1960, т. X, 89-97 стр.
4. Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812-1813 годах, ч. 1-2. М.: 1826, 316 стр.
5. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского (изд. 2). М.: Наука, 1990, 727 стр.
6. Овузу X. Символы Египта. М.-СПб.: «ДИЛЯ», 2006, 287 стр.
7. Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика. М.: Международные отношения,
1989, 300 стр.
8. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: ЛОКИД-МИФ, 2000, 461 стр

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az