XALQ YARADICILIĞINDA VƏ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN VƏHDƏTİ

Elnur Həsənov | lnurh273@gmail.com

AMEA-nın Gəncə Bölməsinin elmi katibi, Elm üzrə Prezident mükafatçısı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Araşdırma
UOT UOT 94 (479.24
XÜLASƏ

Məqalədə xalq yaradıcılığında yüzilliklərə istinad edən milli-mənəvi dəyərlərimizin
tərənnümü müxtəlif tarixi məxəzlər, elmi mənbələr əsasında araşdırılmışdır. Milli-mənəvi dəyərlərimizin,
adət-ənənələrimizin dəyərli mənbə kimi əhəmiyyəti çoxsaylı bədii nümunələr əsasında tədqiq edilmişdir.
Müəllif tərəfindən Gəncənin maddi-mədəni və mənəvi mühitinin tədqiqində, həmçinin xalqımızın
multikultural dəyərlərinin, birgəyaşayış ənənələrinin üzə çıxarılmasında qədim dastan nümunələrinə,
xalq yaradıcılığına müraciət edilməklə yanaşı, bunlar dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
əsərlərindən örnəklərlə müqayisəli şəkildə təqdim edilmiş, onun elmi-ədəbi irsinin sahib olduğu
mənbəşünaslıq dəyəri öyrənilmişdir

ƏDƏBİYYAT

1. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. I kitab. (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 464 s.
2. Юсифли Х.Г. Ренессанс и Низами Гянджеви. Гянджа: Элм, 2016, 334 с.
3. Qasımlı M.P., Quliyeva R.Z. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının folklor qaynaqları. AMEA Gəncə
Bölməsi. “Nizamişünaslıq” jurnalı, № 5, Gəncə, 2015, s. 44-67.
4. Hasanov E.L. Nizami Ganjavi 880: heritage of Ganja based on architectural and craftsmanship
features of Sebzikar graveyard. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.
Philadelphia (USA). 2021. Issue 1, vol. 93, part 2, p. 144-150. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/
TAS.2021.01.93.25
5. Yeddi gözəl. N.Gəncəvi: Xəmsə. Gəncə: 2011, 194 s.
6. Hasanov E.L. About comparative research of poems “Treasury of Mysteries” and “Iskandername”
on the basis of manuscript sources as the multiculturalism samples. International Journal of
Environmental and Science Education, 2016, vol. 11(16), p. 9136-9143.
7. Əliyev K.İ. “Atalar sözləri və aforizmlər”. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II cild. Bakı: Nurlan, 2017,
s. 3-1.
8. Smith W., Hasanov E.L. Importance of handicraft traditions in investigation of history of urban
culture in Ganja. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2013. Issue 11,
volume 7, p. 61-66. DOI: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2013.11.7.10
9. Yusifli X.H., Pişnamazzadə S.P., Həsənov E.L. Nizami Gəncəvinin şəcərə tarixi. Gəncə: Elm,
2021, 182 s.
10. Nizami Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, fond № 2, i. NN 1100.
11. Guliyeva N.M., Häsänov E.L. Die traditionelle Gändschänischen Teppiche von Zeitraum der
Aserbaidschanischen Gelehrten und Dichter Mirsä Schäfi Waseh als ethnoanthropologische quelle
(XIX Jahrhundert). European Applied Sciences, 2014, vol. 2, p. 3-5.
12. Hasanov E. L. Innovative study of historical-ethnographic and cultural heritage of Ganja city for
Renaissance period. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021. Issue
02, vol. 94, p. 248-254. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.53
13. Hasanov E.L. Applied significance of investigation of handicrafts branches in Ganja city based
on innovative technologies (Historical-ethnographic research). Prague: Vědecko vydavatelské
centrum “Sociosféra-CZ” (Czech Republic), 2018, 110 p. ISBN 978-80-7526-323-0.
14. Hasanov E.L. Innovative significance of research of traditional architectural features of Ganja.
TSU-TI — The International Scientific Journal of Humanities, 2022, No 1(1), p. 71-74. DOI:
https://doi.org/10.55804/TSU-ti-1/Hasanov

UNITY OF NATIONAL-MORAL VALUES IN FOLK ARTS AND HERITAGE OF NIZAMI GANJAVI

Elnur Hasanov | lnurh273@gmail.com

Scientific secretary of the Ganja Department of ANAS, Presidential Award Recipient for Science, PhD in History
Research
UOT UOT 94 (479.24
SUMMARY

The article, explores the glorification of our national and moral values of centuriesold
folk art based on various historical and scientific sources,. The significance of our national-moral
values and traditions as a valuable resource has been studied on the basis of numerous artistic examples.
When studying the material, cultural and spiritual environment of Ganja, as well as when revealing the
multicultural values and traditions of coexistence of our people, the author turned to examples of ancient
epic and folk art, compared them with examples from the studied works of the great Azerbaijani thinker
Nizami Ganjavi, who had a scientific and literary source heritage

REFERENCE LIST

1. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. I kitab. (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 464 s.
2. Юсифли Х.Г. Ренессанс и Низами Гянджеви. Гянджа: Элм, 2016, 334 с.
3. Qasımlı M.P., Quliyeva R.Z. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının folklor qaynaqları. AMEA Gəncə
Bölməsi. “Nizamişünaslıq” jurnalı, № 5, Gəncə, 2015, s. 44-67.
4. Hasanov E.L. Nizami Ganjavi 880: heritage of Ganja based on architectural and craftsmanship
features of Sebzikar graveyard. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.
Philadelphia (USA). 2021. Issue 1, vol. 93, part 2, p. 144-150. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/
TAS.2021.01.93.25
5. Yeddi gözəl. N.Gəncəvi: Xəmsə. Gəncə: 2011, 194 s.
6. Hasanov E.L. About comparative research of poems “Treasury of Mysteries” and “Iskandername”
on the basis of manuscript sources as the multiculturalism samples. International Journal of
Environmental and Science Education, 2016, vol. 11(16), p. 9136-9143.
7. Əliyev K.İ. “Atalar sözləri və aforizmlər”. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II cild. Bakı: Nurlan, 2017,
s. 3-1.
8. Smith W., Hasanov E.L. Importance of handicraft traditions in investigation of history of urban
culture in Ganja. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2013. Issue 11,
volume 7, p. 61-66. DOI: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2013.11.7.10
9. Yusifli X.H., Pişnamazzadə S.P., Həsənov E.L. Nizami Gəncəvinin şəcərə tarixi. Gəncə: Elm,
2021, 182 s.
10. Nizami Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, fond № 2, i. NN 1100.
11. Guliyeva N.M., Häsänov E.L. Die traditionelle Gändschänischen Teppiche von Zeitraum der
Aserbaidschanischen Gelehrten und Dichter Mirsä Schäfi Waseh als ethnoanthropologische quelle
(XIX Jahrhundert). European Applied Sciences, 2014, vol. 2, p. 3-5.
12. Hasanov E. L. Innovative study of historical-ethnographic and cultural heritage of Ganja city for
Renaissance period. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021. Issue
02, vol. 94, p. 248-254. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.53
13. Hasanov E.L. Applied significance of investigation of handicrafts branches in Ganja city based
on innovative technologies (Historical-ethnographic research). Prague: Vědecko vydavatelské
centrum “Sociosféra-CZ” (Czech Republic), 2018, 110 p. ISBN 978-80-7526-323-0.
14. Hasanov E.L. Innovative significance of research of traditional architectural features of Ganja.
TSU-TI — The International Scientific Journal of Humanities, 2022, No 1(1), p. 71-74. DOI:
https://doi.org/10.55804/TSU-ti-1/Hasanov

ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНО-МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И НАСЛЕДИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

Эльнур Гасанов | lnurh273@gmail.com

Академик-секретарь Гянджинского отделения НАНА, лауреат премии президента в области науки, доктор исторических наук
Исследование
UOT UOT 94 (479.24
РЕЗЮМЕ

В статье на основе различных исторических и научных источников исследуется
прославление наших национально-моральных ценностей, многовекового народного творчества.
Значение наших национально-моральных ценностей и традиций как ценного ресурса изучено на
основе многочисленных художественных примеров. При исследовании материальной, культурной
и духовной среды Гянджи, а также при раскрытии мультикультурных ценностей и традиций
сосуществования нашего народа автор обращался к образцам древнего эпоса и народного
творчества, сравнивал их с примерами из изученных трудов великого азербайджанского
мыслителя Низами Гянджеви, обладавшего научным и литературным источниковедческим
наследием

ЛИТЕРАТУРА

1. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. I kitab. (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 464 s.
2. Юсифли Х.Г. Ренессанс и Низами Гянджеви. Гянджа: Элм, 2016, 334 с.
3. Qasımlı M.P., Quliyeva R.Z. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının folklor qaynaqları. AMEA Gəncə
Bölməsi. “Nizamişünaslıq” jurnalı, № 5, Gəncə, 2015, s. 44-67.
4. Hasanov E.L. Nizami Ganjavi 880: heritage of Ganja based on architectural and craftsmanship
features of Sebzikar graveyard. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.
Philadelphia (USA). 2021. Issue 1, vol. 93, part 2, p. 144-150. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/
TAS.2021.01.93.25
5. Yeddi gözəl. N.Gəncəvi: Xəmsə. Gəncə: 2011, 194 s.
6. Hasanov E.L. About comparative research of poems “Treasury of Mysteries” and “Iskandername”
on the basis of manuscript sources as the multiculturalism samples. International Journal of
Environmental and Science Education, 2016, vol. 11(16), p. 9136-9143.
7. Əliyev K.İ. “Atalar sözləri və aforizmlər”. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II cild. Bakı: Nurlan, 2017,
s. 3-1.
8. Smith W., Hasanov E.L. Importance of handicraft traditions in investigation of history of urban
culture in Ganja. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2013. Issue 11,
volume 7, p. 61-66. DOI: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2013.11.7.10
9. Yusifli X.H., Pişnamazzadə S.P., Həsənov E.L. Nizami Gəncəvinin şəcərə tarixi. Gəncə: Elm,
2021, 182 s.
10. Nizami Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, fond № 2, i. NN 1100.
11. Guliyeva N.M., Häsänov E.L. Die traditionelle Gändschänischen Teppiche von Zeitraum der
Aserbaidschanischen Gelehrten und Dichter Mirsä Schäfi Waseh als ethnoanthropologische quelle
(XIX Jahrhundert). European Applied Sciences, 2014, vol. 2, p. 3-5.
12. Hasanov E. L. Innovative study of historical-ethnographic and cultural heritage of Ganja city for
Renaissance period. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021. Issue
02, vol. 94, p. 248-254. DOI: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.53
13. Hasanov E.L. Applied significance of investigation of handicrafts branches in Ganja city based
on innovative technologies (Historical-ethnographic research). Prague: Vědecko vydavatelské
centrum “Sociosféra-CZ” (Czech Republic), 2018, 110 p. ISBN 978-80-7526-323-0.
14. Hasanov E.L. Innovative significance of research of traditional architectural features of Ganja.
TSU-TI — The International Scientific Journal of Humanities, 2022, No 1(1), p. 71-74. DOI:
https://doi.org/10.55804/TSU-ti-1/Hasanov

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az