İSLAMDA TƏRBİYƏ: İBRAHİM PEYĞƏMBƏR NÜMUNƏSİNDƏ

Gülnarə Əsədullayeva | gulnara.asadullayeva@gmail.com

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Dinlər Tarixi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrı
Cəmiyyət və din
UOT UOT 297
XÜLASƏ

M əqalədə Qurani-Kərim prizmasından, həmçinin Məhəmməd peyğəmbər və İbrahim
peyğəmbərin həyatından gətirilən nümunələr əsasında tərbiyənin ailə dəyərlərinin qorunub
saxlanılmasındakı əhəmiyyətindən söz açılıb, ictimai və fərdi xeyirləri qeyd edilib. İslam dini Allaha
itaətdən sonra ata-anaya yaxşı davranmağı əmr edir. Bunun bariz nümunəsini İbrahim peyğəmbərin
(ə) valideynlə övlad arasında olan münasibətlərində görürük. Həmçinin İbrahim peyğəmbərin Allah
tərəfindən övladı ilə sınağa çəkilməsi də bəşəriyyət üçün nümunədir.
Məqalədə, eyni zamanda “həniflik”, “tərbiyə”, “əxlaq” sözlərinin etimoloji və lüğəvi mənalarına
da açıqlama verilib

ƏDƏBİYYAT

1. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə: Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev). Bakı: “Çıraq”,
2005, 633 s.
2. Dr. İlqar İsmayılzadə. Hüquq Risaləsi (İmam Zeynəl-abidindən (ə) nəql olunmuş “Hüquq
risaləsi”nin Azərbaycan dilində tərcüməsi və qısa şərhi). Bakı: “Tuna”, 2020, 193 s.
3. Qısa izahlı pedaqoji terminlər lüğəti. Bakı: “Elm və təhsil”, 2019, 32 s.
4. Hüseynzadə Rüfət. Pedaqogika (Dərslik). Bakı: “Mütərcim”, 2021, 488 s.
5. Hüseynzadə Rüfət. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (Dərs vəsaiti). Bakı: ADPU, 2020,
538 s.
6. Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab (tərcümə: Institute for Bible Translation). Müqəddəs Kitab
şirkəti, 2008, 1458 s.
7. Elşən Rzayev, Nurlan Məmmədzadə, Eldəniz Salmanov. Qurani-Kərim və hədislərə görə
peyğəmbərlər tarixi. Bakı: “İpək yolu”, 2012, 895 s.
8. Rafiq Əliyev. Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət. İki cilddə. I cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 440 s.
9. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV Cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006, 712 s

ISLAMIC UPBRINGING: ON THE EXAMPLE OF THE PROPHET IBRAHIM

Gulnara Asdullayeva | gulnara.asadullayeva@gmail.com

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Dinlər Tarixi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrı
Society and religion
UOT UOT 297
SUMMARY

The article talks about the importance of education in preserving family values from
the point of view of the Holy Koran, as well as citing examples from the lives of Prophet Muhammad and
Prophet Ibrahim, and mentions its social and individual advantages. Islam commands to behave well
with parents after obeying God. We see a vivid example of this in the relationship between the parents
and children of Prophet Ibrahim ((peace and blessings of Allah be upon him). God’s trial of the prophet
Abraham with his son is also an example for humanity.
In this article, the etymological and lexical meanings of the words «hanif», «upbringing»,
«morality» are also explained

REFERENCE LIST

1. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə: Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev). Bakı: “Çıraq”,
2005, 633 s.
2. Dr. İlqar İsmayılzadə. Hüquq Risaləsi (İmam Zeynəl-abidindən (ə) nəql olunmuş “Hüquq
risaləsi”nin Azərbaycan dilində tərcüməsi və qısa şərhi). Bakı: “Tuna”, 2020, 193 s.
3. Qısa izahlı pedaqoji terminlər lüğəti. Bakı: “Elm və təhsil”, 2019, 32 s.
4. Hüseynzadə Rüfət. Pedaqogika (Dərslik). Bakı: “Mütərcim”, 2021, 488 s.
5. Hüseynzadə Rüfət. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (Dərs vəsaiti). Bakı: ADPU, 2020,
538 s.
6. Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab (tərcümə: Institute for Bible Translation). Müqəddəs Kitab
şirkəti, 2008, 1458 s.
7. Elşən Rzayev, Nurlan Məmmədzadə, Eldəniz Salmanov. Qurani-Kərim və hədislərə görə
peyğəmbərlər tarixi. Bakı: “İpək yolu”, 2012, 895 s.
8. Rafiq Əliyev. Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət. İki cilddə. I cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 440 s.
9. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV Cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006, 712 s

ВОСПИТАНИЕ В ИСЛАМЕ: НА ПРИМЕРЕ ПРОРОКА ИБРАГИМА

Гюльнара Асадуллаева | gulnara.asadullayeva@gmail.com

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Dinlər Tarixi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrı
Общество и религия
UOT UOT 297
РЕЗЮМЕ

M əqalədə Qurani-Kərim prizmasından, həmçinin Məhəmməd peyğəmbər və İbrahim
peyğəmbərin həyatından gətirilən nümunələr əsasında tərbiyənin ailə dəyərlərinin qorunub
saxlanılmasındakı əhəmiyyətindən söz açılıb, ictimai və fərdi xeyirləri qeyd edilib. İslam dini Allaha
itaətdən sonra ata-anaya yaxşı davranmağı əmr edir. Bunun bariz nümunəsini İbrahim peyğəmbərin
(ə) valideynlə övlad arasında olan münasibətlərində görürük. Həmçinin İbrahim peyğəmbərin Allah
tərəfindən övladı ilə sınağa çəkilməsi də bəşəriyyət üçün nümunədir.
Məqalədə, eyni zamanda “həniflik”, “tərbiyə”, “əxlaq” sözlərinin etimoloji və lüğəvi mənalarına
da açıqlama verilib

ЛИТЕРАТУРА

1. Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə: Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev). Bakı: “Çıraq”,
2005, 633 s.
2. Dr. İlqar İsmayılzadə. Hüquq Risaləsi (İmam Zeynəl-abidindən (ə) nəql olunmuş “Hüquq
risaləsi”nin Azərbaycan dilində tərcüməsi və qısa şərhi). Bakı: “Tuna”, 2020, 193 s.
3. Qısa izahlı pedaqoji terminlər lüğəti. Bakı: “Elm və təhsil”, 2019, 32 s.
4. Hüseynzadə Rüfət. Pedaqogika (Dərslik). Bakı: “Mütərcim”, 2021, 488 s.
5. Hüseynzadə Rüfət. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (Dərs vəsaiti). Bakı: ADPU, 2020,
538 s.
6. Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab (tərcümə: Institute for Bible Translation). Müqəddəs Kitab
şirkəti, 2008, 1458 s.
7. Elşən Rzayev, Nurlan Məmmədzadə, Eldəniz Salmanov. Qurani-Kərim və hədislərə görə
peyğəmbərlər tarixi. Bakı: “İpək yolu”, 2012, 895 s.
8. Rafiq Əliyev. Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət. İki cilddə. I cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 440 s.
9. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV Cild. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006, 712 s

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az