MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ RUH VƏ BƏDƏN MƏSƏLƏSİ

Fərəh Sadıxova | farahjamalova@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Cəmiyyət və din
UOT UOT – 141.319.8
XÜLASƏ

Məqalədə Müsəlman Şərqində filosofların, ilahiyyatçıların, sufilərin “ruh”, “nəfs”, “qəlb”
və “bədən” anlayışları barədə düşüncələri şərh olunur. Onların bu məsələlərə baxışları müəyyənləşdirilir
və onlar arasında müqayisəli şəkildə təhlil aparılır. Eyni zamanda, Quranın bu anlayışlar barəsindəki
bu mövzu ilə səsləşən bir çox ayələri şərh olunur və müsəlman Şərqində mövcud anlayışlar barədə
formalaşan bilik və təsəvvürlərin mənşəyi araşdırılır

ƏDƏBİYYAT

1. Yavuz, Yusuf Şevki. Ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
35 cilt. S. 187-191. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. - URL: https://cdn2.
islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023754.pdf
2. Uludağ, Süleyman. Kalb. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 24
cilt. S. 229-232. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.org.
tr/dosya/24/C24007843.pdf
3. Durusoy, Ali. İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2008, 304 s.
4. Türker, Ömer. Felsefede nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
32 cilt. S. 529-531. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.
org.tr/dosya/32/C32016293.pdf
5. Gazzali. İhya’u Ulumu’d Din – İstanbul, Hikmet Neşriyat (cilt 8) – 2016 – 6548 s.
6. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 32 cilt. S. 526-528. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://
cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/32/C32016292.pdf
7. Yıldırım, Emine Taşçı. İbn Sînâ’da Ruh-Nefs Kavramı ve Ruh Kasidesi Bağlamında Ruhun
Bedenle Olan Münasebeti. [Electronic resource] / Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal
of Mesned Divinity Researches Cilt (Vol.) 11 Sayı (Issue 2) Güz - (Autumn) 2020. S. 671-690 -
URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1396380
8. Peker, Hidayet. İbn Sina’nın Epistemolojisi. Bursa: Arasta Yayınları, 2012. – 198 s.
9. Demir, Osman Nuri. “İmam Mâtürîdî’de İnsan: Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”.
[Electronic resource] / Kelâm Araştırmaları Dergisi XVII/1 (2019), 228-254. URL: https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/748799
10. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 35 cilt. S. 192-193. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2
.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023755.pdf
11. Yunani, Kusta B. Luka. “Ruh ve Nefs Arasındaki Fark Hakkında”. [Electronic resource] / çev.
İbrahim Halil Üçer. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2009), 195-208. URL:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162762
12. Джемаль, Гейдар. Дух и сущность. [Электронный ресурс] / 2015. URL: https:// kontrudar.
com/faq/duh-i-sushchnost
13. Qurani-Kərim (azərbaycan dilində) [Elektron resurs] / URL: http://zikr.az/kitablar/quran-tərcümə

THE QUESTION OF SOUL AND BODY IN THE MUSLIM EAST

Farah Sadykhova | farahjamalova@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Society and religion
UOT UOT – 141.319.8
SUMMARY

The article describes the reflections of philosophers, theologians and Sufis of the Muslim
East on the concepts of «soul», «nafs», «heart» and «body». Their views on these issues are determined
and a comparison is made between them. At the same time, the verses of the Qur’an about these concepts
are interpreted. The origin of knowledge and ideas that have been formed about the existing concepts in
the Muslim East is investigated

REFERENCE LIST

1. Yavuz, Yusuf Şevki. Ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
35 cilt. S. 187-191. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. - URL: https://cdn2.
islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023754.pdf
2. Uludağ, Süleyman. Kalb. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 24
cilt. S. 229-232. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.org.
tr/dosya/24/C24007843.pdf
3. Durusoy, Ali. İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2008, 304 s.
4. Türker, Ömer. Felsefede nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
32 cilt. S. 529-531. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.
org.tr/dosya/32/C32016293.pdf
5. Gazzali. İhya’u Ulumu’d Din – İstanbul, Hikmet Neşriyat (cilt 8) – 2016 – 6548 s.
6. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 32 cilt. S. 526-528. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://
cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/32/C32016292.pdf
7. Yıldırım, Emine Taşçı. İbn Sînâ’da Ruh-Nefs Kavramı ve Ruh Kasidesi Bağlamında Ruhun
Bedenle Olan Münasebeti. [Electronic resource] / Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal
of Mesned Divinity Researches Cilt (Vol.) 11 Sayı (Issue 2) Güz - (Autumn) 2020. S. 671-690 -
URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1396380
8. Peker, Hidayet. İbn Sina’nın Epistemolojisi. Bursa: Arasta Yayınları, 2012. – 198 s.
9. Demir, Osman Nuri. “İmam Mâtürîdî’de İnsan: Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”.
[Electronic resource] / Kelâm Araştırmaları Dergisi XVII/1 (2019), 228-254. URL: https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/748799
10. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 35 cilt. S. 192-193. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2
.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023755.pdf
11. Yunani, Kusta B. Luka. “Ruh ve Nefs Arasındaki Fark Hakkında”. [Electronic resource] / çev.
İbrahim Halil Üçer. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2009), 195-208. URL:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162762
12. Джемаль, Гейдар. Дух и сущность. [Электронный ресурс] / 2015. URL: https:// kontrudar.
com/faq/duh-i-sushchnost
13. Qurani-Kərim (azərbaycan dilində) [Elektron resurs] / URL: http://zikr.az/kitablar/quran-tərcümə

ВОПРОС ДУШИ И ТЕЛА НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ

Фарах Садыxова | farahjamalova@gmail.com

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
Общество и религия
UOT UOT – 141.319.8
РЕЗЮМЕ

В статье описываются размышления философов, теологов и суфиев мусульманского
Востока о понятиях «дух», «нафс», «душа» и «тело». Определяются их взгляды на эти вопросы
и проводится сравнение между ними. При этом толкуются аяты Корана об этих понятиях.
Исследуется происхождение знаний и представлений, сформировавшихся о существующих
понятиях на мусульманском Востоке

ЛИТЕРАТУРА

1. Yavuz, Yusuf Şevki. Ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
35 cilt. S. 187-191. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. - URL: https://cdn2.
islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023754.pdf
2. Uludağ, Süleyman. Kalb. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 24
cilt. S. 229-232. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.org.
tr/dosya/24/C24007843.pdf
3. Durusoy, Ali. İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2008, 304 s.
4. Türker, Ömer. Felsefede nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
32 cilt. S. 529-531. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://cdn2.islamansiklopedisi.
org.tr/dosya/32/C32016293.pdf
5. Gazzali. İhya’u Ulumu’d Din – İstanbul, Hikmet Neşriyat (cilt 8) – 2016 – 6548 s.
6. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta nefis. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 32 cilt. S. 526-528. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. - URL: https://
cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/32/C32016292.pdf
7. Yıldırım, Emine Taşçı. İbn Sînâ’da Ruh-Nefs Kavramı ve Ruh Kasidesi Bağlamında Ruhun
Bedenle Olan Münasebeti. [Electronic resource] / Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal
of Mesned Divinity Researches Cilt (Vol.) 11 Sayı (Issue 2) Güz - (Autumn) 2020. S. 671-690 -
URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1396380
8. Peker, Hidayet. İbn Sina’nın Epistemolojisi. Bursa: Arasta Yayınları, 2012. – 198 s.
9. Demir, Osman Nuri. “İmam Mâtürîdî’de İnsan: Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”.
[Electronic resource] / Kelâm Araştırmaları Dergisi XVII/1 (2019), 228-254. URL: https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/748799
10. Uludağ, Süleyman. Tasavvufta ruh. [Electronic resource] / Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 35 cilt. S. 192-193. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008. URL: https://cdn2
.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/C35023755.pdf
11. Yunani, Kusta B. Luka. “Ruh ve Nefs Arasındaki Fark Hakkında”. [Electronic resource] / çev.
İbrahim Halil Üçer. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2009), 195-208. URL:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162762
12. Джемаль, Гейдар. Дух и сущность. [Электронный ресурс] / 2015. URL: https:// kontrudar.
com/faq/duh-i-sushchnost
13. Qurani-Kərim (azərbaycan dilində) [Elektron resurs] / URL: http://zikr.az/kitablar/quran-tərcümə

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az