AKADEMİK VASİM MƏMMƏDƏLİYEVİN İLAHİYYAT VƏ İSLAMŞÜNASLIĞA TÖHFƏLƏRİ

Elvüsal Məmmədov | elvusal.mammedov@gmail.com

AMEA-nın Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dosenti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Cəmiyyət və din
UOT UOT 297.18
XÜLASƏ

Məqalədə Akademik Vasim Məmmədəliyevin ərəb filologiyası problemləri ilə yanaşı,
həm də islamşünaslıq və ilahiyyat məsələləri ilə məşğul olan hərtərəfli elm nəhəngi olduğundan bəhs
edilir. Müəllif bildirir ki, akademikin ilahiyyat və islamşünaslıq sahələrində əsas tədqiqat istiqaməti
quranşünaslıq olmuşdur. Eyni zamanda, qeyd olunur ki, quranşünaslıqla yanaşı, İslam dininin ayrı-ayrı
məsələlərinə, xüsusən təsəvvüfə aid elmi araşdırmaları ilə də tanınan Vasim Məmmədəliyevə ilahiyyat
sahəsində ən böyük şöhrəti 1991-ci ildə Qurani-Kərimi Azərbaycan dilinə tərcümə etməsi gətirmişdir

ƏDƏBİYYAT

1. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. Редактор В.И.Беляев. [Предисловие
В.И.Беляева и П.А.Грязневича]. М.: 1963, 710 стр.
2. Paşazadə A. Quranın təfsiri və tərcüməsi tarixi. Bakı: “İrşad”, 1998.
3. İsmayılov M. 20. yüzyılda Azerbaycanda yapılan Kuran tefsiri ve meal çalışmaları (basılmamış
yüksek lisans tezi), İstanbul, 2002.
4. Fuad Nurullah. Akademik Vasim Məmmədəliyev irsi. Bakı: “Nurlar”, 2017.
5. Qurani-Kərim / Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Vasim Məmmədəliyev və Ziya Bünyadov.
Bakı: “Azərnəşr”, 1991.
6. Məmmədəliyev V. Quran və elm. Bakı: “Qismət”, 2006, 128 səh.
7. Məmmədəliyev V. Qurani-Kərimdən uşaqlar üçün seçilmiş ayələr. Bakı: “Çaşoğlu”, 2010.
8. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: Vasim Məmmədəliyev. Bakı: “Elm”, 2012, 290 s.
9. Bünyadov Z. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 334 səh

CONTRIBUTIONS OF ACADEMIC VASIM MAMMADALIYEV TO THEOLOGY AND ISLAMIC STUDIES

Elvusal Mammadov | elvusal.mammedov@gmail.com

Leading researcher of the Department of Religion and Public Opinion of Institute of Oriental Studies named after Z. Bunyadov of ANAS. Associate Professor of the Azerbaijan Institute of Theology, Doctor of Philosophy
Society and religion
UOT UOT 297.18
SUMMARY

It is noted in the article that academician Vasim Mamedaliyev is a profound scientific
giant dealing with Arabic philology, as well as Islamic studies and theology. The author claims that the
main scientific direction of the academician in the field of theology and Islamic studies was Koranology.
At the same time, it is noted that in addition to Quran studies, Vasim Mammadaliyev, who is known for
his scientific research on certain issues of Islam, especially Sufism, gained the greatest fame in the field
of theology with his translation of the Holy Quran into Azerbaijani in 1991

REFERENCE LIST

1. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. Редактор В.И.Беляев. [Предисловие
В.И.Беляева и П.А.Грязневича]. М.: 1963, 710 стр.
2. Paşazadə A. Quranın təfsiri və tərcüməsi tarixi. Bakı: “İrşad”, 1998.
3. İsmayılov M. 20. yüzyılda Azerbaycanda yapılan Kuran tefsiri ve meal çalışmaları (basılmamış
yüksek lisans tezi), İstanbul, 2002.
4. Fuad Nurullah. Akademik Vasim Məmmədəliyev irsi. Bakı: “Nurlar”, 2017.
5. Qurani-Kərim / Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Vasim Məmmədəliyev və Ziya Bünyadov.
Bakı: “Azərnəşr”, 1991.
6. Məmmədəliyev V. Quran və elm. Bakı: “Qismət”, 2006, 128 səh.
7. Məmmədəliyev V. Qurani-Kərimdən uşaqlar üçün seçilmiş ayələr. Bakı: “Çaşoğlu”, 2010.
8. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: Vasim Məmmədəliyev. Bakı: “Elm”, 2012, 290 s.
9. Bünyadov Z. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 334 səh

ВКЛАД АКАДЕМИКА ВАСИМА МАМЕДАЛИЕВА В ТЕОЛОГИЮ И ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

Эльвусал Мамедов | elvusal.mammedov@gmail.com

Ведущий научный сотрудник отдела религии и общественного мнения Института востоковедения имени З.Буньядова НАНА, доцент Азербайджанского института теологии, доктор философских наук
Общество и религия
UOT UOT 297.18
РЕЗЮМЕ

В статье отмечается, что академик Васим Мамедалиев является всеобъемлющим
научным гигантом, занимающимся проблемами арабской филологии, а также исламоведения
и теологии. Автор утверждает, что основным научным направлением академика в области
теологии и исламоведения было Корановедение. При этом отмечается, что помимо
Корановедения Васим Мамедалиев, известный своими научными исследованиями по отдельным
вопросам ислама, особенно суфизма, наибольшую известность в области богословия получил в
1991 году с переводом Священного Корана на азербайджанский язык

ЛИТЕРАТУРА

1. Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского. Редактор В.И.Беляев. [Предисловие
В.И.Беляева и П.А.Грязневича]. М.: 1963, 710 стр.
2. Paşazadə A. Quranın təfsiri və tərcüməsi tarixi. Bakı: “İrşad”, 1998.
3. İsmayılov M. 20. yüzyılda Azerbaycanda yapılan Kuran tefsiri ve meal çalışmaları (basılmamış
yüksek lisans tezi), İstanbul, 2002.
4. Fuad Nurullah. Akademik Vasim Məmmədəliyev irsi. Bakı: “Nurlar”, 2017.
5. Qurani-Kərim / Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər: Vasim Məmmədəliyev və Ziya Bünyadov.
Bakı: “Azərnəşr”, 1991.
6. Məmmədəliyev V. Quran və elm. Bakı: “Qismət”, 2006, 128 səh.
7. Məmmədəliyev V. Qurani-Kərimdən uşaqlar üçün seçilmiş ayələr. Bakı: “Çaşoğlu”, 2010.
8. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: Vasim Məmmədəliyev. Bakı: “Elm”, 2012, 290 s.
9. Bünyadov Z. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007, 334 səh

Faydalı linklər

© www.dovlet-din.az